കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ ആദ്യ യാത്ര / First Time Travel Vlog with family (Abad Green Forest thekadi)

For booking Abad Green Forest, Thekkadi : https://www.abadhotels.com/resorts-in-thekkady/ +91 98957 04079, +91 6282 902 807 ….. Follow me to see the unseen 👀 : INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mallu_traveler Twitter :https://twitter.com/MalluTraveler FACEBOOK: https://www.facebook.com/mallu.traveler…

x