മലക്കപാറയും 13ലെ Alphonse ഹോട്ടലും Travel Vlog Sholayar യാത്രയും ത്രേസഽാച്ചേടത്തിയുടെ കിടില൯ ഊണും

മലക്കപാറയും 13ലെ Alphonse ഹോട്ടലും Travel Vlog Sholayar യാത്രയും ത്രേസഽാച്ചേടത്തിയുടെ കിടില൯ ഊണും കഞ്ഞിയും Malakkappara Kanjikkada Athirappally taj thattukada +91 75107 34784 Malakkappara Hotel Alphonse 09487372819 #gemfindsbygemini #malakkappara GEMFINDS BY GEMINI watch…

x