കാസയും കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഒരു അക്രൈസ്തവ യുവാവ് | Sunday Shalom | Church News | Christian News | Vatican

കാസയും കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഒരു അക്രൈസ്തവ യുവാവ് | Sunday Shalom | Shalom TV | Church News | Motivational Stories | Inspiration | Happiness | God #churchnews #sundayshalom #hope #shalomtv #shalomworld #shalomtelevision…

x