കാലാപാനി – Kaalapani Cellular Jail in Andaman – Travel Vlog with Eizy Travels

ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ആൻഡമാനിലെ കാലാപാനി അഥവാ സെല്ലുലാർ ജയിൽ. വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക. ആൻഡമാൻ ടൂർ പാക്കേജുകൾക്ക് വിളിക്കാം: 9387276600 കാലാപാനി – Kaalapani Cellular Jail in Andaman – Travel Vlog with Eizy Travels. The Cellular…

x