ചങ്കരനും ചങ്ക്‌സും EP-3 | Samoosa | Al Sabith (Keshu) | Samoosa Channel Webseries | Uppum Mulakum

ചങ്കരനും ചങ്ക്‌സും – Episode 3 കഥ, എഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനം – സിർജാൻ ക്യാമറ – ശ്രീചരൻ എസ് സോഹൻ അസിസ്റ്റന്റ് ക്യാമറ – സതീഷ് … source

ചങ്കരനും ചങ്ക്‌സും EP-2 | Samoosa | Al Sabith (Keshu) | Samoosa Channel Webseries | Uppum Mulakum

ചങ്കരനും ചങ്ക്‌സും – Episode 2 കഥ, എഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനം – സിർജാൻ ക്യാമറ – ശ്രീചരൻ എസ് സോഹൻ അസിസ്റ്റന്റ് ക്യാമറ – സതീഷ് … source

x