പാറപ്പുറത്തും പൊന്നു വിളയും | Vegetable farming that spreads over 15 acres in Thrissur | Kerala

കൊവിഡ് ക്കാലത്തെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യത തീർക്കാൻ തൃശൂർ പീച്ചി ചേരും കുഴി നിവാസിൽ ഏകദേശം 15 ഏക്കർ … source

Pregly Things | Sabu-വും പിള്ളേരും പിന്നെ പ്രേതവും | Ep 04 | Malayalam Web Series | Season 1

Subscribe – http://tiny.cc/sg3d8y We will work harder to generate better content. Thank you for your support. Reach 7 crore people at Behindwoods. source

x