പാറപ്പുറത്തും പൊന്നു വിളയും | Vegetable farming that spreads over 15 acres in Thrissur | Kerala

കൊവിഡ് ക്കാലത്തെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യത തീർക്കാൻ തൃശൂർ പീച്ചി ചേരും കുഴി നിവാസിൽ ഏകദേശം 15 ഏക്കർ … source

x