എന്താണ് കാർഷിക ബിൽ? | Agriculture Bill 2020 Explainer | Malayalam News | Sunitha Devadas

Agriculture Bill 2020 | കാർഷിക ബിൽ 2020 | Tags #Agriculture #Bill #AgricultureBill #Farmer #SunithaDevadas #MalayalamNews #LiveNews #KeralaNews. source

x