മൂന്നാറിലേക്ക് ഒരു യാത്ര | Travel vlog |2021

ഈ വർഷം ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ യാത്ര മൂന്നാറിലേക് ആയിരുന്നു.. ആ യാത്രയിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ വിഡിയോയിൽ ഉൾപെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് #munnar #Travelvlog #2021 source

x