പച്ചക്കറികൃഷി | കീടശല്യം അകറ്റാൻ 2 ജൈവ മാർഗ്ഗങ്ങൾ | Pachakkari krishi | vegetable farming tips|

Vegetable farming tips. പച്ചക്കറി കൃഷി . കീടശല്യം അകറ്റാൻ രണ്ട് ജൈവ മാർഗങ്ങൾ. #krishiinkerala #sanremvlogs. source

x