വിഷ രഹിത കേരളം അതിനായി നമുക്ക് കൈ കോർക്കാം#vegetable farming

ജൈവ കൃഷി. നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പച്ചകൃഷി ചെയ്യൂ വിഷമയം അല്ലാത്ത പച്ച കറി കഴിക്കു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ബോധവാന്മാരാക്കി … source

x