വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ സമഗ്ര പച്ചക്കറി കൃഷി ; സഞ്ചരിക്കുന്ന വിപണി തുടങ്ങി | Vegetable Farming

വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ സമഗ്ര പച്ചക്കറി കൃഷി ; സഞ്ചരിക്കുന്ന വിപണി തുടങ്ങി | Vegetable Farming Subscribe to Asianet News YouTube … source

x