තරුණයන්ට අවධානම වැඩි කරන නව කොවිඩ් මාරයා – Hiru News

#Covid19 # youth තරුණයන්ට අවධානම වැඩි කරන නව කොවිඩ් මාරයා Subscribe now : https://goo.gl/XQSvGv Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: www.hirunews.lk Follow Us On Like us on…

දැඩි සුළං, දැඩි අලාබ හානි ! – සුළි කුණාටුවේ අවධානම මෙන්න – Hiru News

#Burevi #SriLanka දැඩි සුළං, දැඩි අලාබ හානි ! – සුළි කුණාටුවේ අවධානම මෙන්න – Hiru News Subscribe now : https://goo.gl/XQSvGv Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: www.hirunews.lk…

x