ගැබිණි මවට අසාධ්‍යයි – රේස් පැද්ද යතුරුපැදිකරුගේ CCTV දර්ශන – Hiru News

#motorcycleaccident #pedestriancrossingaccident ගැබිණි මවට අසාධ්‍යයි – රේස් පැද්ද යතුරුපැදිකරුගේ CCTV දර්ශන – Hiru News Subscribe now : https://goo.gl/XQSvGv Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: www.hirunews.lk Follow Us…

x