🔴 හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2020-12-21

🔴 හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2020-12-21 Web: www.hirunews.lk #HiruNews #HiruNews1155AM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital source

News 1st: Prime Time Sinhala News – 7 PM | (14-12-2020) රාත්‍රී 7.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති

. . 🔺ගමේ අයවැය නිසා අවුල්වන පළාත් පාලන ආයතන 🔺”ළඟට එන්න එපා, ගිනි තියා ගන්නවා..” මාතර නගරය මැද පුද්ගලයෙක් පහන් කණුවක් උඩ.. 🔺පළාත් පාලන ආයතනවලින් කොයිතරම් සේවයක් සළසන්න පුළුවන්ද? 🔺බණ්ඩාරවෙල…

🔴 හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2020-12-06

🔴 හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2020-12-06 Web: www.hirunews.lk #HiruNews #HiruNews1155AM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital source

🔴 හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2020-12-07

🔴 හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2020-12-07 Web: www.hirunews.lk #HiruNews #HiruNews1155AM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital source

News 1st: Breakfast News Sinhala | (03-12-2020) උදෑසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති

🔺 බුරවි සුළි කුණාටුව දිවයින හරහා ගමන් කර මන්නාරම් බොක්කට ආසන්න වෙයි 🔺 උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් තද වැසි… 🔺 සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් ප්‍රදේශ කිහිපයක පාසල් වසා දැමීමට පියවර Subscribe…

හිරු 9.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 9:55 PM Live 2020-12-04

හිරු 9.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 9:55 PM Live 2020-12-04 Subscribe now : https://goo.gl/XQSvGv Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: www.hirunews.lk Follow Us On…

🔴 හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2020-12-03

🔴 හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2020-12-03 Web: www.hirunews.lk #HiruNews #HiruNews1155AM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital source

🔴 හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2020-12-02

🔴 හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2020-12-02 Web: www.hirunews.lk #HiruNews #HiruNews1155AM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital source

🔴 හිරු රාත්‍රී 9.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 9:55 PM Live | 2020-12-02

හිරු රාත්‍රී 9.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 9:55 PM Live | 2020-12-02 Web: www.hirunews.lk #HiruNews #HiruNews955PM … source

හිරු 9.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 9:55 PM Live 2020-11-30

#HiruNews Subscribe now : https://goo.gl/XQSvGv Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: www.hirunews.lk Follow Us On Like us on Facebook: https://www.fb.com/hirunews Follow us via Twitter: https://twitter.com/hirunews Follow us…

x