මහ මුහුද රළු වෙයි – ප්‍රචණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් – Hiru News

මහ මුහුද රළු වෙයි – ප්‍රචණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් Subscribe now : https://goo.gl/XQSvGv Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: www.hirunews.lk Follow Us On Like us on Facebook: https://www.fb.com/hirunews…

දැඩි සුළං, දැඩි අලාබ හානි ! – සුළි කුණාටුවේ අවධානම මෙන්න – Hiru News

#Burevi #SriLanka දැඩි සුළං, දැඩි අලාබ හානි ! – සුළි කුණාටුවේ අවධානම මෙන්න – Hiru News Subscribe now : https://goo.gl/XQSvGv Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: www.hirunews.lk…

x